برای ستاره شدن باید در کنار بهترین ها تمرین کرد.

کادر مدیریت و فنی ما

ما در مدرسه بسکتبال آرش با برترین مربیان کشور آماده آموزش به فرزندان عزیزتان هستیم.

نام مربی

مربی جوانان

نام مربی

مربی تیم بانوان

نام مربی

مربی تیم جوانان

نام مربی

مربی جوانان

نام مربی

مربی نوجوانان

نام مربی

مربی جوانان

نام مربی

مربی نوجوانان

نام مربی

مربی تیم جوانان

نام مربی

مربی تیم بانوان

نام مربی

مربی جوانان
کمک نیاز دارید؟